GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE: INTERFEJS NOWOCZESNEGO BROKERA.

 

Klient.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ponad 25 lat doświadczenia, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje ponad tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów, jak również instrumenty pochodne. W 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 310,9 mln zł przy zatrudnieniu na poziomie 187 osób.

 

W 2017 roku GPW stanęła przed wyzwaniem dostosowania swojego systemu informatycznego do wymogów dyrektywy unijnej MiFID II (ang. Markets in Financial Instruments Directive), znacząco zmieniającej obrót papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi w Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowych regulacji wiązało się z koniecznością modyfikacji dotychczasowego rozwiązania w wielu kluczowych obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji, w tym zleceń składanych przez uczestników rynku. Konieczne było też dostosowanie systemu GPW do bardziej szczegółowego zakresu danych o bieżących notowaniach instrumentów finansowych.

 

Ważną częścią zmian miało być również podniesienie komfortu pracy maklerów giełdowych, którzy potrzebowali elastycznych i efektywnych narzędzi informatycznych. Celem GPW było także, aby pełne spektrum funkcjonalności zostało udostępniane klientom zarówno jako aplikacja instalowalna, jak i przeglądarkowa.

 

Asseco było odpowiedzialne za budowę narzędzi informatycznych udostępnianych zarówno w postaci aplikacji Web, jak i aplikacji instalowanej na stacji Klienta.

 

Uwarunkowania rynkowe narzuciły też konieczność budowy nowego i wysoce użytecznego interfejsu użytkownika, którego nowoczesność, intuicyjność oraz wysoka niezawodność działania miały zapewnić komfortowy dostęp do systemu, w każdym miejscu i czasie.

 

Realizacja powyższych celów oraz skala planowanych zmian stały się powodem, dla którego zarząd GPW podjął decyzję o zmianie dotychczasowego systemu tradingowego. Dlatego 11 maja 2017 roku podpisał umowę z Asseco Poland na wdrożenie i uruchomienie Promak TS – nowoczesnego systemu dostępowego do platformy obrotu UTP (ang. Universal Trading Platform), który dla klientów Giełdy miał być dostępny w formie dedykowanej aplikacji pod nazwą TradeApp oraz w wersji internetowej jako WebTradeApp.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2017 roku, było zapewnienie wybranym uczestnikom obrotu, współpracującym z GPW, dostępu do nowoczesnego, bezpiecznego, niezawodnego, a jednocześnie zgodnego z regulacją MIFID II rozwiązania tradingowego. Jego realizacja miała także umożliwić zachowanie wewnętrznej spójności działania tych organizacji z nowymi przepisami.

 

Asseco było zobowiązane do budowy narzędzi informatycznych, udostępnianych zarówno w postaci aplikacji Web, jak i aplikacji instalowanej na stacji Klienta, zawierających funkcjonalności umożliwiające:

 • obserwację stanu rynku i notowań instrumentów giełdowych łącznie z prezentacją w postaci wykresów,
 • analizę karnetu ofert oraz transakcji na wskazanym instrumencie,
 • zarządzanie przeglądanymi koszykami notowań instrumentów,
 • zarządzanie strumieniem zleceń (rejestracja, modyfikacja, anulowanie),
 • kontrolowany dostęp do karnetu zleceń,
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami użytkowników systemu.

 

Niewątpliwym wyzwaniem przed jakim stał klient był krótki czas wymagany do wdrożenia projektu, zgodny z terminem wejścia w życie dyrektywy MiFID II oraz konieczność implementacji wymagań formułowanych w oparciu o dynamicznie zmieniające się treści standardów technicznych. Innym wyzwaniem była konieczność wdrożenia systemu w środowisku GPW, które z racji swojej specyfiki działania nakłada duże wymagania związane z bezpieczeństwem, niezawodnością oraz dostępnością.

 

W początkowej fazie implementacji Asseco otrzymało dostęp do środowiska testowego, w którym znaczna część realizowanych działań odbywała się w sposób zdalny. Wdrożenie uwzględniało również automatyzację procesu instalacji całego środowiska informatycznego GPW. Dzięki temu, ta część implementacji oraz aktualizacja wersji systemu odbywały się przy użyciu „jednego przycisku”. Pozwoliło to zarówno na zachowanie wysokiej efektywności działań, zwiększenie szybkości reakcji oraz usprawnienie podejmowania testów, jak i wzajemnych przeglądów oprogramowania.

 

Pomimo ograniczeń czasowych i złożoności projektu został on zrealizowany w ekspresowym tempie. Już w listopadzie – czyli po zaledwie 3 miesiącach od rozpoczęcia implementacji, odbyła się certyfikacja oprogramowania na zgodność ze standardami technicznymi GPW. 28 grudnia 2017 roku miało miejsce zakończenie testów UAT (ang. User Acceptance Tests), które pokazały że 100% zaprojektowanych funkcjonalności zostało dostarczone oraz wykonane zgodnie ze specyfikacją. Uruchomienie systemu odbyło się w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku.

 

Asseco było również odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń dla klienta, który miał następnie zaprezentować rozwiązanie. Również w tym obszarze dobra współpraca i sprawna realizacja projektu spowodowały, że przedstawiciele Giełdy docenili profesjonalizm dostawcy i zaprosili Asseco do wspólnego przeprowadzenia szkoleń dla polskich brokerów.

 

Dzięki TradeApp i WebTradeApp uczestnicy rynku uzyskali gwarancję bezpiecznego dostępu do systemu obrotu na GPW – bez żadnych ograniczeń geograficznych.

 

Wdrożenie TradeApp i WebTradeApp na GPW zostało przeprowadzone przez 24 wykwalifikowanych specjalistów Asseco, którzy realizowali je przy wsparciu dedykowanego do projektu zespołu GPW.

 

Projekt bazował na ścisłej współpracy połączonych zespołów: biznes-IT-wykonawca, która zapewniała optymalną efektywność realizowanych działań oraz pozwoliła na stałą kontrolę postępu prac i uniknięcie rozbieżności względem pierwotnych założeń. Obecnie system jest użytkowany przez 19 Członków Giełdy z Polski oraz Unii Europejskiej, z których 13 korzysta z rozwiązania WebTrade App, a 9 z aplikacji TradeApp. Przez najbliższe 3 lata Asseco Poland będzie również odpowiedzialne za dostarczenie usług serwisowych.

 

Kamienie milowe projektu.

11.05.2017 – podpisanie umowy
22.09.2017 – rozpoczęcie wdrożenia
27.09.2017 – dostawa oprogramowania
26.10.2017 – zakończenie testów funkcjonalnych (II faza wdrożenia)
10.11.2017 – certyfikacja oprogramowania na zgodność ze standardami technicznymi GPW
28.12.2017 – zakończenie testów UAT (III faza wdrożenia)
02.01.2018 – produkcyjne uruchomienie systemu

 

Kluczowe korzyści.

 

Od stycznia 2018 roku GPW dysponuje jednym z najnowocześniejszych rozwiązań do obsługi handlu instrumentami finansowymi, które spełnia wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II. Daje ono inwestorom dostęp do rynków GPW oraz pełną kontrolę transakcji.

 

Implementacja systemu miała pozytywny wpływ na percepcję warszawskiej giełdy na arenie międzynarodowej. Dzięki wdrożeniu, GPW znalazła się w czołówce najnowocześniejszych parkietów na świecie. Z rozwiązań tej klasy w Europie korzysta jedynie London Stock of Exchange.

 

Dzięki wdrożeniu GPW uzyskała rozwiązanie, które pozwala maklerom giełdowym na rezygnację z kosztownych narzędzi informatycznych firm trzecich – tzw. rozwiązania klasy OMS. Zyskali oni także swobodę w wyborze sposobu dostępu do systemu transakcyjnego UTP, dzięki czemu informacje o bieżącym stanie rynku czy notowaniach instrumentów mogą otrzymywać za pośrednictwem dwóch niezależnych rozwiązań.

 

Realizacja projektu umożliwiła klientom GPW bezpieczny dostęp do bieżącej informacji rynkowej oraz sprawne zarządzanie zleceniami. W efekcie pozwoliło to na wydajną i szybką komunikację, usprawniło także zawieranie transakcji oraz sterowanie strumieniem przekazywanych zleceń.

 

Dzięki TradeApp i WebTradeApp uczestnicy rynku uzyskali gwarancję bezpiecznego dostępu do systemu obrotu na GPW oraz możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności w dowolnym czasie i miejscu na świecie – bez żadnych ograniczeń geograficznych.

 

„Asseco od lat tworzy oprogramowanie dla uczestników rynku kapitałowego, ale po raz pierwszy mogliśmy współpracować z Giełdą Papierów Wartościowych. To dla nas bardzo duże wyróżnienie, ale także cenne doświadczenie. Instytucja tworząca parkiet ma swoją specyfikę, którą należy wziąć pod uwagę przy realizacji projektu – są to przede wszystkim niezwykle wysokie wymogi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego stosowanych rozwiązań. Dodatkowo, mieliśmy do czynienia z dużą presją czasu, związaną z wejściem w życie dyrektywy MIFID II. Udane wdrożenie projektu dowodzi, że nawet w okresie wprowadzania istotnych zmian regulacyjnych można skutecznie wdrażać nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz budować dodatkową wartość dla uczestników rynku” – powiedział Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego w Asseco Poland.

 

„Nowy system uważamy za nowoczesny i efektywny – spełnia on wymogi obowiązującej dyrektywy unijnej MIFID II i dorównuje ofercie udostępnianej klientom przez nowoczesne giełdy światowe, takie jak London Stock Exchange. Od początku 2018 roku, klienci GPW zyskali dostęp do bieżącej informacji rynkowej, zarządzania zleceniami i poziomem ryzyka biura maklerskiego. System TradeApp to świadectwo dążenia warszawskiej Giełdy – lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – do technologicznej doskonałości” – powiedział Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu GPW.

 

Projekt w liczbach.

4
miesiące od momentu wdrożenia do uruchomienia systemu
19
Członków Giełdy korzysta z systemu
13 z rozwiązania WebTrade App
(w tym 4 spoza granic Polski)
9 aplikacji TradeApp
(w tym 7 spoza granic Polski)
24
wykwalifikowanych specjalistów Asseco

SANTANDER BANK POLSKA: W KRĘGU USŁUG ZAUFANIA.

 

Klient.

 

Santander Bank Polska (do 7 września 2018 roku Bank Zachodni WBK) jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, który posiada ponad 6 mln klientów. Oferuje rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji. Bank świadczy usługi za pośrednictwem jednej z największych w kraju sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest także jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, które są istotnym elementem budowania rynkowej strategii Banku.

 

Obecnie Santander Bank Polska zatrudnia ponad 11 tys. osób, które pracują w centralach Banku oraz jego 576 oddziałach na terenie całego kraju. Ich zaangażowanie oraz kompetencje decydują o sile organizacji, dlatego Bank dokłada wszelkich starań aby zapewnić im przyjazne i wspierające środowisko pracy.

 

Chęć usprawnienia procesów wewnętrznych oraz eliminacja papierowego obiegu dokumentów stały się powodem, dla którego instytucja zdecydowała się na wprowadzenie do systemów wewnątrzbankowych kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz pozostałych usług zaufania w chmurze. Dzięki unijnemu rozporządzeniu eIDAS, od 2016 roku e-podpis wydany w jednym z krajów Unii Europejskiej jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich, jako równoznaczny z podpisem własnoręcznym. Dodatkowo, zwiększa on nie tylko bezpieczeństwo, ale i wygodę użytkowników sieci.

 

Za najlepsze do realizacji tego celu Bank uznał rozwiązanie Asseco Data Systems – lidera rynku usług zaufania w Polsce. W czerwcu 2017 roku podpisał ze spółką umowę na wdrożenie Platformy Usług Zaufania Online. W ten sposób Santander Bank Polska stał się pierwszym bankiem w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, który zapewnia swoim pracownikom możliwość elektronicznego podpisywania i obiegu wewnątrzbankowych dokumentów.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu była implementacja Platformy Usług Zaufania Online – wewnętrznego portalu, który umożliwia pracownikom Banku korzystanie z narzędzi identyfikacji elektronicznej przewidzianych w europejskim rozporządzeniu eIDAS. Jego realizacja pozwoliła na wprowadzenie pieczęci elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu mobilnego „SimplySign”, który składany jest poprzez aplikację mobilną na smartfon lub tablet.

 

Platforma spełnia rygorystyczne procedury bankowe. Została dostosowana do wewnątrzbankowych systemów i połączona z zewnętrznym Centrum Autoryzacji, pełniącym funkcję tzw. zaufanej strony trzeciej. Mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny i zdalna pieczęć elektroniczna działąją w technologii chmurowej. Zakres funkcjonalny rozwiązania objął usługi leasingu i faktoringu, a także relacje z zewnętrznym otoczeniem Banku – m.in. kontrakty z dostawcami, komunikację z klientami, domami maklerskimi oraz sprawozdania finansowe eKRS.

 

W projekt, który zakończył się 1 października 2017 roku, zaangażowanych było 10 osób po stronie Banku oraz 15 specjalistów Asseco Data Systems, którzy na bieżąco reagowali na sugestie oraz potrzeby klienta.

 

Kluczowe korzyści.

 

Wdrożenie pozwoliło na sprawne zarządzanie wewnętrznym obiegiem dokumentów i wyeliminowało konieczność ich ręcznego podpisywania. To znacznie usprawniło procesy wewnątrzbankowe i umożliwiło natychmiastowe przekazywanie podpisanej dokumentacji do odbiorców.

 

Zastąpienie podpisu odręcznego jego elektronicznym odpowiednikiem umożliwiło organizacji realizację procesów „paperless”. Pozwoliło również na redukcję kosztów oraz oszczędność czasu związanego z realizacją procesów biznesowych. W ten sposób ponad 300 pracowników Banku, niezależnie od miejsca i czasu, może szybko dopełnić niezbędnych formalności.

 

Dzięki realizacji projektu, Santander Bank Polska dysponuje bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem, które nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Za jego pośrednictwem można w prosty sposób podpisywać e-dokumenty, korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem, bez konieczności używania specjalnego czytnika, tokena czy karty.

 

Platforma Usług Zaufania Online umożliwiła Bankowi spełnienie obowiązku wdrożenia tzw. trwałego nośnika. Dzięki temu obowiązkowa korespondencja do klientów dotycząca np. zmian w taryfach, czy regulaminach, może być przekazywana drogą elektroniczną.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania Asseco Data Systems wpłynęły na decyzję Banku o udostępnieniu podpisu kwalifikowanego również jego klientom, co jest kolejnym etapem projektu zaplanowanym na najbliższe lata.

 

Projekt w liczbach.

8
miesięcy od momentu podpisania umowy do uruchomienia systemu
15
specjalistów Asseco Data Systems zaangażowanych we wdrożenie
26 tys.
złożonych e-podpisów w 2018 roku
300
pracowników Banku korzystających z rozwiązania

 

„Już od kilku lat widoczne jest w Polsce rosnące zainteresowanie usługami cyfrowymi oraz świadomość zalet i korzyści tego typu rozwiązań. W szczególności dotyczy to klientów instytucjonalnych. W banku obserwujemy i odpowiadamy na stale zmieniające się potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Procesy „paperless” na dobre zagościły w obecnym świecie, dlatego chcemy w pełni korzystać z ich potencjału. Wynikają z tego korzyści zarówno dla klientów, jak i samego banku. Zwłaszcza, jeżeli dzięki nowym narzędziom współpraca z nami staje się łatwiejsza, sprawniejsza i, co niezwykle istotne, bezpieczna. A tak właśnie jest w przypadku podpisu cyfrowego w chmurze” – powiedział Feliks Szyszkowiak, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska.

 

„Jesteśmy dumni, że właśnie ten Bank nam zaufał i mamy nadzieję, że otworzy to pole dla współpracy także w innych obszarach, w których specjalizuje się Asseco Data Systems. Platforma Usług Zaufania to pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie chmurowe. Ten projekt pokazał, że stworzony przez Asseco mobilny podpis kwalifikowany SimplySign to nie tylko produkt dla przedsiębiorcy czy księgowego, który podpisuje elektronicznie dokumenty, ale nowe narzędzie technologiczne o nieograniczonym zastosowaniu, usprawniającym komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją a obywatelami” – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems.

 

BANK W ANGOLI: E-MIGRACJA DANYCH.

 

Klient.

 

Klient jest wiodącą angolską instytucją bankową z siedzibą w Luandzie, która od ponad 20 lat prowadzi działalność w sektorze finansowym. Posiada 147 oddziałów, z czego 11 to Centra Obsługi Biznesu specjalizujące się w zaspokajaniu potrzeb firm oraz 2 Centra Usług Premium. Bank zatrudnia 2 000 pracowników, obsługuje ok. 1 mln klientów i przetwarza 3,8 mln transakcji dziennie.

 

Swoją działalność w Angoli realizuje także poprzez lokalną spółkę zależną, oferującą rozwiązania z zakresu mikrofinansów oraz towarzystwo ubezpieczeniowe. Aktywa netto Banku przekraczają kwotę 7,3 mld euro i w 2017 roku przyniosły zysk netto w wysokości około 295 mln euro.

 

Nowe produkty i potrzeby integracyjne stawiały coraz większe wyzwania przed organizacją. Dlatego, ze względu na ograniczenia technologiczne i funkcjonalne, Klient zidentyfikował potrzebę migracji pakietu biznesowego Promosoft Financial Suite (PFS) do nowej wersji. W 2017 roku Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Asseco PST, spółką z Grupy Asseco, która była odpowiedzialna za realizację tego wymagającego projektu.

 

Wdrożenie.

 

Ze względu na dużą liczbę wykorzystywanych przez Bank rozwiązań, realizacja projektu wymagała przeprowadzenia dokładnej analizy wstępnej oraz badania integracyjnego przed migracją. Następnie, przy udziale Klienta, opracowano mapę działań, która określała cele oraz metodologię prac nad projektem.

 

Projekt migracyjny obejmował wdrożenie najnowszych wersji podstawowego systemu bankowego BANKA oraz systemu Rynków Finansowych FINANCA. Wymagał wprowadzenia niezbędnych zmian w 22 procedurach i procesach Banku. Po zakończeniu migracji zaimplementowane zostało także rozwiązanie Asseco PST High Availability, które umożliwia instytucjom świadczenie całodobowych usług dla bankowości internetowej, mobilnej oraz centrów przetwarzania kart debetowych i kredytowych. W ostatniej fazie projektu Asseco PST przeprowadziło szkolenia dla użytkowników systemu oraz aktualizację procesów biznesowych.

 

Realizacja projektu odbyła się przy zerowym lub niewielkim wpływie na codzienną działalność operacyjną Banku.

 

Wraz z nową wersją, Architektura, Audyt i Kontrola oraz Dostosowanie Biznesu zaowocowały ewolucją funkcjonalną dostosowaną do działalności Banku. Dzięki temu realizacja procesów mogła być przeprowadzona w dowolnym miejscu, czasie oraz kontekście, a zachowanie zgodności z przepisami i wymogami prawnymi oraz biznesowymi stały się łatwiejsze do wdrożenia. Migracja dotyczyła niemal wszystkich obszarów biznesowych i dotknęła większości procesów zachodzących w Banku – od kredytów i przelewów, poprzez czeki do transakcji zagranicznych oraz zarządzanie kartami, aż do transakcji na rynkach finansowych. Zrealizowany przez Asseco PST projekt na nowo zdefiniował także sposób, w jaki 1 200 wewnętrznych użytkowników Banku korzysta z aplikacji pakietu biznesowego Promosoft Financial Suite (PFS).

 

Głównymi wyzwaniami przy realizacji projektu była skala działalności Banku, która wymagała aktualizacji danych oraz procesów. Wyzwaniem we wdrożeniu było także dopasowanie wszystkich komponentów i rozwiązań, które wchodzą w interakcje z rdzeniem PFS. Etap ten został uwzględniony przez Asseco PST już na początku projektu.

 

Harmonogram wdrożenia został ustalony na niemal rok i był realizowany przez zespół 20 wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów.

 

Kamienie milowe projektu.

 

Rozpoczęcie, koordynacja i zarządzanie projektami
Wdrożenie

 • Obecna i nowa specyfikacja – analiza luk i procesów.
 • Specyfikacja i procesy do wdrożenia w nowej wersji.
 • Szkolenie zespołu projektowego Klienta.
 • Środowisko programistyczne i zmiana rozwiązań customowych.
 • Środowisko testowe (próbna wersja, symulacja środowiska produkcyjnego, zintegrowane testy).
 • Środowisko jakościowe i zatwierdzanie (decyzja o środowisku produkcyjnym, trening, testy zatwierdzenia).
 • Środowisko produkcyjne (uruchomienie).

Wsparcie produkcji

 

Kluczowe korzyści.

 

Dzięki analizie danych z 20 lat, ich wymiarowaniu, restrukturyzacji oraz kategoryzacji udało się uzyskać szybszy i bardziej elastyczny system, który pozwolił na podniesienie jakości oraz efektywności procesów. Ponadto, realizacja projektu odbyła się przy zerowym lub niewielkim wpływie na codzienną działalność operacyjną Banku.

 

W wyniku przeprowadzonego z sukcesem procesu migracji, Bank posiada odnowioną architekturę technologiczną. Dysponuje także nowoczesnym rozwiązaniem High Availability, które eliminuje przestoje w uruchamianiu partii EOD (ang. End of Day). System nie tylko usprawnia procesy realizowane przez Bank, ale co najważniejsze, posiada zwiększony zasięg funkcjonalny, który pozwala na oferowanie klientom szerokiego wachlarza nowoczesnych produktów finansowych. Umożliwia też instytucji sprostanie wyzwaniom stawianym przez rynek.

 

RAIFFEISEN POLBANK: OMNI-BANK PRZYSZŁOŚCI.

 

Klient.

 

Raiffeisen Bank Polska – działający pod nazwą Raiffeisen Polbank – został założony w 1991 roku i był jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. W 2013 roku, za sprawą połączenia z Polbank EFG, awansował do grona największych banków w Polsce, zajmując czołowe pozycje w wielu segmentach rynku finansowego, m.in. faktoringu, leasingu, wymiany walutowej, instrumentów finansowania handlu czy płatności. W 2016 roku posiadał 53,3 mld zł aktywów, blisko 750 tys. klientów detalicznych i obsługiwał 14,7 tys. małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W 2018 roku został zakupiony przez BGŻ BNP Paribas, który jest częścią największej grupy bankowej w strefie euro i jednym z największych banków na świecie.

 

Rozwój technologiczny miał duży wpływ na sektor bankowy, przed którym pojawiły się nowe wyzwania. Banki musiały zmodyfikować swoje modele biznesowe i dostosować się do nowej rzeczywistości, by móc konsekwentnie zwiększać swój udział na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Konieczność zmian stała się katalizatorem nowych pomysłów również dla Raiffeisen Polbank, który zdecydował się na udostępnienie „R Online” – nowego, intuicyjnego systemu bankowości internetowej i mobilnej. Do realizacji tego projektu wykorzystał system Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP) – autorskie rozwiązanie Asseco Poland, które zapewnia nieograniczone możliwości udostępniania nowych produktów i usług za pośrednictwem kanałów online oraz urządzeń mobilnych. Umowa dotycząca realizacji projektu została podpisana w czerwcu 2015 roku, a uruchomienie nowego systemu dla klientów miało miejsce w lipcu 2016 roku.

 

Wdrożenie.

 

Celem projektu było wdrożenie oraz udostępnienie systemu bankowości elektronicznej „R Online” klientom indywidualnym oraz mikrofirmom. Rozwiązanie umożliwiło użytkownikom swobodne kształtowanie swojej bankowości oraz korzystanie z bogatej oferty produktów i usług na platformie zdalnego dostępu. Dzięki temu, do przeszłości odeszła konieczność projektowania systemów informatycznych z myślą o konkretnym segmencie klientów. Wdrożenie Asseco CBP zapewniło też możliwość elastycznego doboru miniaplikacji, za pośrednictwem których Raiffeisen Polbank może kierować swoją bankowość internetową i mobilną do różnych grup klientów.

 

Projekt został zrealizowany w wyjątkowo krótkim czasie w stosunku do zakresu prowadzonych prac. Było to możliwe m.in. dzięki architekturze opartej na miniaplikacjach, które pozwalają na szybkie i bezpieczne uruchamianie poszczególnych funkcjonalności systemu. Co ważne, odbywało się to bez wyłączania poprzedniego rozwiązania bankowości internetowej, a klienci mogli samodzielnie zdecydować o momencie przejścia na nowy system w najdogodniejszym dla nich czasie. Asseco CBP pracuje na przeglądarkach mobilnych, dzięki czemu wyeliminowana została konieczność tworzenia aplikacji natywnej, którą klient musiałby pobrać i zainstalować w telefonie. Wykorzystywana technologia RWD pozwoliła bankowi na szybkie wdrożenie systemu bankowości mobilnej, pracującego na każdym modelu komputera, smartfonu i tabletu. Klienci natomiast na swoich urządzeniach mają do czynienia z tymi samymi funkcjami, grafikami oraz logiką wykonywania poszczególnych operacji. Nie muszą „uczyć się” obsługi systemu na każdym z nich z osobna – jak to miało miejsce dotychczas. Niezależnie od urządzenia, z jakiego korzystają zyskują dostęp do tych samych funkcjonalności.

 

Spersonalizowana bankowość.

 

Bank położył nacisk na wygodę klientów oraz prostotę obsługi, dlatego system zapewnia dużą intuicyjność oraz szybki dostęp do poszczególnych funkcji przy minimalnej liczbie kliknięć. Wszystkie informacje zostały zaprezentowane w sposób przejrzysty i estetyczny, aby klient od razu otrzymywał potrzebne mu dane, bez tracenia czasu na ich poszukiwanie i zagłębianie się w kolejne poziomy menu.

 

W oparciu o wdrożone rozwiązanie, Bank może rozbudowywać system zarówno pod kątem innych typów urządzeń, jak i w zakresie funkcjonalnym. Istotny jest także fakt, że zespół Banku może poszerzać ofertę samodzielnie.

 

„Nowy serwis bazuje na architekturze oddzielnych aplikacji, znanej również ze smartfonów – mamy zatem oddzielną miniaplikację do rachunków, lokat czy płatności. Taki układ upraszcza i skraca czas niezbędny do wykonania poszczególnych operacji. Dodając do tego możliwość dowolnej personalizacji tych aplikacji, ich wyboru, układu, tworzenia skrótów dla najczęstszych transakcji, tak aby wykonywać je jednym kliknięciem, otrzymujemy serwis, który każdy z klientów może skonfigurować w idealny dla siebie sposób, by korzystać z niego szybko i wygodnie” – powiedział Tomasz Dymowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty Produktowej i Relacji z Klientami w Raiffeisen Polbank.

 

„Asseco CBP umożliwia szybkie i skuteczne wdrożenie bankowości internetowej i mobilnej. Unikalna architektura tego rozwiązania oparta o platformę, miniaplikacje i adaptery daje niespotykane dotąd możliwości. Pozwala na odmienne podejście do projektu i kształtowania jego zakresu oraz etapów, dostarczając wymierne korzyści biznesowe w bardzo krótkim czasie. Swoboda personalizacji zarówno dla poszczególnych segmentów klientów, jak i ich indywidualnych potrzeb jest kluczową korzyścią płynącą z wdrożenia systemu” – powiedział Sławomir Filar, Dyrektor Projektu w Asseco Poland.

03

Bankowość i rynek kapitałowy